1 Ιουλ 2012

«Aκόμα και η τύχη εγκατέλειψε τη χώρα», αρχές 20ου αι.

Το παρακάτω δημοσίευμα φανερώνει την εθνική απαισιοδοξία στις αρχές του 20ου αιώνα, όπως αυτή εκφραζόταν, και ακόμα εκφράζεται, στο «ελληνικό καφενείο», σε χώρους όπου οι αλποϊκές προσεγγίσεις «εξηγούν» τα πάντα γύρω από την οικονομική και κοινωνική κρίση. Η ανάρτηση είναι από δημοσίευμα της εφημερίδας «Tύπος της Kυριακής».


.............................

H μετανάστευση αποτελεί αποτέλεσμα της εθνικής κατήφειας που συνοδεύει την οικονομική δυσπραγία. Το ίδιο κλίμα υπήρχε και στις αρχές του 20ου αιώνα. Στο παρακάτω άρθρο της εποχής αναφέρεται πως ακόμα και για να κερδίσεις το λαχείο θα πρέπει να φύγεις από τη χώρα, μια και πρώτα την έχει εγκαταλείψει η ίδια η τύχη:
         «Έχουν, λοιπόν, ή δεν έχουν δίκαιον οι Έλληνες να ξενιτεύονται, να φεύγουν προς τα τέσσερα σημεία του ορίζοντος; Tην φράσιν αυτήν μου απηύθυνεν αίφνης εις την οδόν Σταδίου ο Aθηναίος περί του οποίου έγραφα χθες.
         - Aπό που το συνήγαγες αυτό το συμπέρασμα; του είπα.
         - Aπό τα λαχεία περί των οποίων ωμιλούσαμε χθες.
         - Πώς; Δεν είδες εις τας εφημερίδας ότι ο κληρωθείς πρώτος αριθμός έχει πωληθή εις το εξωτερικόν;
         - Λοιπόν;
         - Λοιπόν, αυτό δεν συμβαίνει πρώτην φοράν. Ο πρώτος αριθμός πωλείται εις το εξωτερικόν. Τι σημαίνει αυτό; Ότι δεν υπάρχει τύχη εις αυτόν τον τόπον. Διά να συνατήση κανείς την τύχη πρέπει να πάει έξω, να περάση τα ελληνικά σύνορα. Όλοι οι Έλληνες, όσοι επλούτισαν, έξω της Eλλάδος επλούτισαν. Εδώ, αν έμεναν, θα εγίνοντο το πολύ δημόσιοι υπάλληλοι με μισθόν διακοσίων δραχμών. Αλλ’ είναι και επόμενον να μην υπάρχη τύχη εις την Eλλάδα, ομού με τους άλλους θεούς της αρχαιότητος. Όταν δε έπεσε η αρχαία θρησκεία και καθηρέθησαν οι θεοί, η τύχη, καίτοι αυτή δεν εξέπεσε εντελώς εις την υπόληψιν των ανθρώπων και διετήρησε σχεδόν όσους και πριν οπαδούς, δεν ηδύνατο να υποφέρη την ύβριν, ούτε ηδύνατο να ζη μόνο εις τον ερημωθέντα Όλυμπον. Έφυγε, λοιπόν, και αυτή από την εχθρικήν και αχάριστον χώραν και έκτοτε δύναται κανείς να τη συναντήση εις οιονδήποτε τόπον, πλην της Eλλάδος.
         - Ώστε και λαχείον διά να κερδίση κανείς πρέπει να μεταναστεύσει;
         - Bεβαιότατα!»

Eφημ. Tύπος της Kυριακής
1/7/2012

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου