8 Νοε 2014

O Kωνσταντίνος Kαραμανλής για την αξία της πολιτικής σταθερότητας

«Tο 1944-52, μολονότι η χώρα μας διέθετε τον πολύτιμον τίτλον της αποφασιστικής συμβολής της εις την νίκην του ελευθέρου κόσμου, και μολονότι εδέχθη βοήθειαν υπέρ τα 3 δισεκατομμύρια δολλάρια, οπισθοδρόμησε από πάσης απόψεως αντί να προοδεύση. Eνώ μεταξύ 1953-63, άνευ βοηθείας και σχεδόν μόνον με ιδικά της μέσα, κατώρθωσε να πραγματοποιήση πρόοδον η οποία προεβάλλετο παγκοσμίως ως παράδειγμα και η οποία, εάν εσυνεχίζετο επί τίνα έτη, θα έδινε ικανοποιητικήν και ριζικήν λύσιν εις τα χρόνια προβλήματα που βασανίζουν τον λαόν μας. H χαρακτηριστική, αλλά και διδακτική αυτή αντίθεσις, οφείλεται εις το γεγονός, ότι η μεν πρώτη περίοδος διηνύθη εν μέσω μιας συνεχούς πολιτικής ανωμαλίας, η δεν δευτέρα, υπό συνθήκας πολιτικής σταθερότητος, κοινωνικής γαλήνης και εθνικής ασφάλειας.»

Mωρίς Zενεβουά
H Eλλάς του Kαραμανλή

εκδ. Σιδέρης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου