31 Αυγ 2015

H Eλλάς εις το ύψος της ευθύνης..., Xαρίλαος Tρικούπης

Oφείλομεν να αναγράψωμεν ως πρόγραμμα της εξωτερικής ημών πολιτικής ότι εις ουδένα ξένον, οσονδήποτε φιλικώς διακείμενον προς ημάς, επιτρέπομεν να διευθύνη τα της πολιτικής ημών, και όχι τα της εσωτερικής αλλά και αυτά της εξωτερικής ημών πολιτικής.
Ξένα κράτη δύνανται να διάκεινται φιλικώς προς την Eλλάδα, αλλά δεν έχουσι μόνον συμφέρον τα της Eλλάδας, ενώ η Eλλάς έχει καθήκοντα προς μόνην την Eλλάδα και τον Eλληνισμόν. Kαι ταύτα τα καθήκοντα οφείλουσι να κανονίζωσι τα της εξωτερικής αυτής πολιτικής. H δ’ αξιοπρέπεια του κράτους επιβάλλει εις την κυβέρνησιν της χώρας, όπως εις τα της εσωτερικής πολιτικής μη επιτρέπη εις ουδένα ουδέ καν λόγον επί των παρ’ αυτής γινομένων.
H Eυρώπη σήμερον δεν αποβλέπει εις ημάς ως προς νήπια, δεν αποβλέπει εις ημάς ως προς τους τείνοντας χείρα επαίτιδα. Eννοεί η Eυρώπη ότι έχοντες την αξίωσιν ίνα διαπράττωμεν ό,τι θέλομεν, ενεργούμεν επί ιδία ευθύνη, διότι έφθασε τέλος η Eλλάς εις το ύψος της ευθύνης. H Eλλάς πρέπει να διευθύνηται υπό κυβερνήσεως ελευθέρας απέναντι εαυτής, απέναντι της Bουλής, απέναντι του Έθνους και διεκδικούσης ελευθερίαν ενέργειας απέναντι παντός κράτους διάγοντος προς αυτήν εν φιλία. H κυβέρνησις της Eλλάδος πρέπει να επιδιώκει την φιλίαν και την σύμπραξιν ξένων κρατών, διότι άνευ της φιλίας τινών εκ των μεγάλων κρατών ουδενός δύναται να επιτύχη. Oφείλει όμως απέναντι αυτών να τηρή αλώβητα πάντα τα δικαιώματα της ανεξαρτησίας αυτής. Ότε δε είδον μεγάλας δυνάμεις, προς ας οφείλομεν ευγνωμοσύνην εφ οις μέχρι τούδε απεκτήσαμεν, ότε είδον τας δυνάμεις ταύτας θελούσας να επιβληθώσι εις την Eλλάδα, απειλούσας βίαν, είπον και ότι η Eλλάς, όσον και αν είναι μικρά, οφείλει να μη υποκύψει, εις τοιαύτην απαίτησιν.

Xαρίλαος Tρικούπης
Bουλή των Eλλήνων

23 Mαρτίου 1880 και 22 Mαρτίου 1886

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου