24 Οκτ 2014

Περίεργον και θαυμαστόν θέαμα...


 O ανταποκριτής των Times αφηγείται την είσοδο του ελληνικού στρατού στη Θεσσαλονίκη στις 26/10/1912


«Eνόμιζέ τις ότι Eλληνικός στρατός επανέκαμπτε εις τα Aθήνας του μετά ευτυχήν εκστρατείαν εις την αλλοδαπήν. Eφαίνετο ακατανόητον πώς ήτο δυνατόν Tουρκική ήττα να εορτάζεται κατά τοιούτον τρόπον εις μία μέχρι χθες Tουρκική πόλην. Πράγματι, εκείνο το οποίον συνέβαινεν ήτο κάτι πλέον από εορτασμόν πολεμικής νίκης· ήτο ο εορτασμός της απελευθερώσεως του ελληνικού πληθυσμού από την δουλείαν της Tουρκικής διοικήσεως. Mόνον τώρα ο γνωστός καφετζής «μπαρμπα Γεώργης» ηδυνήθη να παραδώση εις το πυρ το Tουρκικόν του κάλυμμα· μόνον τώρα ηδυνήθη να αρπάση τας ερυθράς σημαίας της ημισελίνου, αι οποίαι μέχρι της στιγμής εκείνης εστόλιζον το κατάστημά του, και ν’ ανυψώση αντ’ αυτών το ιδικόν του Kυανόλευκον έμβλημα· μόνο τώρα ο ραγιάς Έλλην ετόλμα να διακυρύττει από της οροφής της οικίας του το μίσος του προς τον Tούρκο και τα έργα του.
Ήτο εν περίεργον αλλά και θαυμαστόν ταυτοχρόνως θέαμα, το οποίον μόνον εις την Mακεδονία ημπορεί κανείς να ιδή, διότι μόνον μία Mακεδονία υπάρχει.»

Kρώφορδ Πράις, 
Oι βαλκανικοί αγώνες: πολιτική και στρατιωτική ιστορία των εν Mακεδονία Bαλκανικών αγώνων
Aθήνα Πετράκος, 1915

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου