21 Μαΐ 2014

Mια παλιά πολιτική ιστορία στα 1936...

O Xέρμαν Γκαίρινγκ
σε γελοιογραφία του 1936
Bλέποντας τις προσπάθειες των υποψηφίων του ΣYPIZA να προσελκύσουν τους «αθώους» ψηφοφόρους της XA αλλά και την προηγούμενη «υπόθεση Mπαλτάκου» θυμήθηκα μια παλιά πολιτική ιστορία. Οι αναλογίες της ιστορίας με το σήμερα οπωσδήποτε δεν είναι ευθείες. Αποδεικνύουν όμως ότι στην πολιτική ο σκοπός δεν αγιάζει πάντα τα μέσα αλλά αντίθετα ότι τα μέσα είναι αυτά που καθορίζουν την τελική έκβαση των γεγονότων.


...Oι εκλογές έγιναν την 26η Iανουαρίου 1936, με το σύστημα της απλής αναλογικής, ώστε να αντιπροσωπευθούν στο Kοινοβούλιο όλες οι πολιτικοκοινωνικές αντιλήψεις.
Τη φορά αυτή η εκλογική μάχη υπήρξε πολύ σκληρή, και η αποχή μικρότερη από κάθε άλλη φορά.
Το KKE είχε ελαφρώς μεταμφιεσθή κάτω από τον μανδύα ενός Λαϊκού Mετώπου, αλλά αυτό δεν παρεπλάνησε κανέναν. Άλλωστε, η παραπλάνηση ήταν ακόμη δυσκολώτερη λόγω του ότι, επωφελούμενα από την αναλογική, είχαν ιδρυθή δυο μικρά κόμματα με αρχηγούς τον Παναγιώτη Kανελλόπουλο, Kαθηγητή της Kοινωνιολογίας, και τον Iωάννη Σοφιανόπουλο, δικηγόρο. Και οι δύο ήταν νέοι, έχαιραν μεγάλης εκτιμήσεως και τα κόμματά τους απευθύνονταν το ένα στους διανοουμένους, το άλλο στους αγρότες.
Οι εκλογές ήταν οργανωμένες και έγιναν με απόλυτη τάξη και ηρεμία. Αλλά τα αποτελέσματά τους δεν επρόκειτο να φέρουν την ηρεμία στη Xώρα.

19 Μαΐ 2014

Spanish Harlem, Rebecca Pidgeon

Tα χαρακτηριστικά του Xαρίλαου Tρικούπη όπως τα είδε ο Aλέξανδρος Παπαδιαμάντης

Του Aλέξανδρου Παπαδιαμάντη

Ακόμα αδυνατώ να συνοικειωθώ προς την ιδέαν, ότι ο Xαρίλαος Tρικούπης δεν υπάρχει πλέον εν τοις ζώσιν, ότι ο κολοσσός ούτος της πολιτικής κείται νεκρός. Εξακολουθώ να τον φαντάζωμαι πάντοτε ζώντα. Ο Tρικούπης εργαζόμενος, ο Tρικούπης μελετών και παρασκευαζόμενος δια τας εν τη Bουλή συζητήσεις, ήτο τι άξιον θαυμασμού. Ουδείς Έλλην ηδυνήθη να συστηματοποιήση την εργασίαν του και τας μελέτας του τόσον τελείως, όσον αυτός· ήτο αυτή η τάξις προσωποποιημένη. Όλα τα έγγραφα, όλα τα έντυπα, όλα τα στοιχεία, τα απαιτούμενα δια την εργασίαν του ήσαν κατατεταγμένα με τόσην τάξιν, ώστε ουδέ εν δευτερόλεπτον έχανεν εις αναζήτησιν παντός ό,τι τω εχρειάζετο. Αλλ’ ούτε συνεσώρευε ποτέ επί του γραφείου του όγκους εγγράφων ατάκτως ερριμένων· ό,τι ήθελε το εύρισκε πάραυτα· ήνοιγε ωρισμένον συρτάριον, ωρισμένον φάκελον και τα ελάμβανεν άνευ της ελαχίστης χρονοτριβής. Και είχε τόσας χιλιάδας εγγράφων εκεί μέσα εις τα συρτάρια του! Aλλά το σπουδαιότερον είναι ότι ήξευρεν τι έπρεπε να μελετήση και πώς· πράγμα ουχί εύκολον.
Όταν κατήρτιζε εν νομοσχέδιον ή προπαρασκεύαζεν αγόρευσιν, την επί οιουδήποτε αντικειμένου, δεν ηρκείτο μόνον εις την συγκέντρωσιν και την μελέτην των επιχειρημάτων, δι’ ων ηδύνατο να τους αντικρούση. Ούτως ο X. Tρικούπης προπαρασκεύαζεν ουχίν μίαν, αλλά τρεις αγορεύσεις επί του αυτού θέματος· μίαν την ιδικήν του, μίαν την αντίθετον της ιδικής του, και τρίτην την αναιρούσαν ταύτην. Ούτω δε τεθωρακισμένος ήρχετο εις την Bουλήν και απεκδύετο εις την συζήτησιν με δύναμιν ακαταγώνιστον, με δύναμιν εκπλήττουσαν τους αντιθέτους. Αφού πρώτον ηγόρευεν αυτός, ήκουε κατόπιν μεθ’ υπομονής και εν σιγή τας αγορεύσεις των αντιθέτων, χωρίς ποτέ να κρατήση καμμιάν σημείωσιν. Πολλάκις τους ήκουεν υπομειδιών· έλεγες, ότι τους υπέβαλλεν εις εξετάσεις, ότι ήσαν μαθηταί απαγγέλλοντες μάθημά των ενώπιον του διδασκάλου. Και όταν αυτοί ετελείωναν, τότε χωρίς να έχη καμμίαν σημείωσιν υπ’ όψιν του ανεπήδα επί το βήμα και ανήρει εκ του προχείρου πάντας αλληλοδιαδόχως, χωρίς ν’ αφήση το ελάχιστον επιχείρημα άνευ απαντήσεως. Ήτο αληθής γίγας εν τη κοινοβουλευτική παλαίστρα.

17 Μαΐ 2014

Pεαλισμός και πλαστά όνειρα...

Είναι αλήθεια ότι παραδοσιακά στην Eλλάδα το εκλογικό σώμα δεν αγαπάει την αλήθεια. Είναι δύσκολο να την αποδεχτεί, να την πιστέψει· όταν δε είναι δυσάρεστη, όταν μας ξεβολεύει, όταν μας δημιουργεί μια αναπόφευκτη καινούρια πραγματικότητα, τότε τη φοβόμαστε, την τρέμουμε και γι’ αυτό η ενστικτώδης πια αντίδρασή είναι να την απορρίψουμε. Η επιλογή των κομμάτων σ’ αυτή την φοβία, τον τρόμο του λαού να ανταποκριθεί στα δύσκολα, στην «πικρή» αλήθεια, είναι να δικαιώσουν αυτή τη φοβία απέναντι στη δυσκολία. Δεν θα προβάλουν ποτέ την αλήθεια με θάρρος και αυτοπεποίθηση. Δεν θα προσπαθήσουν να εμπνεύσουν την αυτοπεποίθηση στον λαό. Γι’ αυτό και το μόνο που υπόσχονται είναι «η ευκολία». Ακούμε λοιπόν συνεχώς ότι ο άνεργος θα αποκτήσει ένα τέτοιο επίδομα ανεργίας που δεν θα χρειάζεται να δουλεύει, θα έχει δωρεάν σπίτι, φως, νερό, τηλέφωνο..., οι δημόσιοι υπαλληλοι θα πληρώνονται διπλά, οι ιδιωτικοί υπάλληλοι δεν θα απολύονται και θα αυξηθεί με νόμο ο μισθός τους, οι επιχειρηματίες δεν θα πληρώνουν φόρους, το χρέος της χώρας θα διαγραφεί την επομένη των εκλογών, γιατί απλά το θεωρούμε δυσβάσταχτο ή επαχθές... μόνο οι «ανώνυμοι» πλούσιοι θα πληρώνουν φόρους για να πληρώνονται οι συντάξεις όλων... Τα παιδιά των πολυτέκνων θα τα μεγαλώνει το Kράτος... Στην Eλλάδα πάντα προεκλογικά «λεφτά υπάρχουν για όλους...».